novel teh kaasup karangan dina wangun

novel teh kaasup karangan dina wangun

jawaban

Novel teh kaasup karangan dina wangun lancaran atawa sok disebut oge prosa. Aya dua rupa karangan atawa karya sastra dina wangun prosa, nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Novel kaasupna kana karya sastra dina wangun prosa modern. Conto karya sastra dina wangun prosa modern lianna, salian ti novel, nyaeta carita pondok atawa carpon.

Sedengkeun conto karya sastra dina wangun prosa buhun nyaeta saperti dongeng jeung carita wayang. Eusi carita anu aya dina novel bisa mangrupa carita nyata atawa oge carita rekaan atawa khayal. Tapi, sanajan carita nu aya dina novel mangrupa carita hayal, biasana eusi caritana asup kana akal, henteu siga dongeng nu caritana sok pamohalan.