sederhanakan bentuk akar berikut

sederhanakan bentuk akar berikut

a.√112 b.√216 c.√605 d.√800 e.√5.000 f.√0,000121 g.√0,00000324 h.9√2+√72-√578 i.7√3+√48 j.9√5-√125+√720

jawab

menyederhanakan bentuk akar, dapat kita selesaikan dengan cara menghitung langsung dengan merubahnya menjadi bilangan yang dapat ditarik akarnya dikali dengan bilangan lain

contoh:

√72 → 72 kita rubah menjadi 36 x 2

= √(36 x 2)

= √36 x √2

= 6√2

Konsep akar :

√(a)^2 = a
√(a x b) = √a x √b
a√c + b√c – d√c = (a+b+d)√c

Untuk menyederhanakan bentuk berikut adalah dengan menggunakan kpk nya yaitu :

a. √112 = √ (2×56)
=√ (2 x 8 x 7)
=√ (2 x 4 x 2 x 7)
= √ (4 x 4 x 7)
= 4√7

b.√216 = √(2×108)
=√(2x2x54)
= √(2x2x9x6)
= 2×3√6
= 6√6

c. √605 = √(5×121)
= √5 x √121
= 11√5

d. √800 = √ (8×100)
=√ (4x2x100)
= 2×10√2
= 20√2

e. √5.000 = √(50×100)
= √(25x2x100)
= 5×10√2
= 50√2

f. √0,000121 = (√121)/(√1.000.000)
= (11)/(1.000)
= 0,011

g. √0,00000324 = (√324)/(√100.000.000)
={ √(18×18)}/10.000
= 18/10.000
= 0,0018

h. 9√2 + √72 – √578
= 9√2 + √(9x4x2) – √(2 x 289)
= 9√2 + 3.2√2 – √(2x17x17)
= 9√2 + 6√2 – 17√2
= (9+6-17)√2
= -2√2

i. 7√3 + √48 = 7√3 + √ (3×16)
= 7√3 + 4√3
= (7+4)√3
= 11√3

j. 9√5 – √125 + √720
= 9√5 – √(25×5) + √(144×5)
= 9√5 – 5√5 + 12√5
= (9-5+12)√5
= 16√5